تاریخچه کشتی

کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور / تهران :

پس برگزاری رقابتهای انتخابی در روز گذشته با حضور پیشکسوتان ارزشمند خوزستانی .
اعضای منتخب خوزستان مشخص شدند .

پهلوانان ایران زمین :
تاریخچه کشتی

پهلوانان ایران زمین :

روایت پوریای ولی(منبع : سایت فدراسیون کشتی).

گزارش تصویری جشن قهرمانی تیم کشتی فرنگی فولاد اکسین خوزستان :
تاریخچه کشتی

گزارش تصویری جشن قهرمانی تیم کشتی فرنگی فولاد اکسین خوزستان :

گزارش تصویری جشن قهرمانی تیم کشتی فرنگی فولاد اکسین خوزستان :

تاریخچه کشتی

فصل اول: کشتی اهواز ، بخش دوم

با سفارش آقایان ابوالملوکی و حمیدی کشتی خوزستان برای اولین بار صاحب تشک کشتی قانونی شدند . 

تاریخچه کشتی

فصل اول : کشتی اهواز ، بخش یک

کشتی اهواز در سال 1319 با آقای جاسم جلیلی شناخته شد .

تاریخچه کشتی

فصل دوم : کشتی آبادان ، بخش دوم

به پیشنهاد شماره 867 انجمن ملی تربیت بدنی آبادان در تاریخ 27/9/1337 جواز تأسیس باشگاه پولاد آبادان را دریافت نمودم .

تاریخچه کشتی

فصل دوم : کشتی آبادان ، بخش اول

نخستین کسی که ورزش را در آبادان رواج داد مرحوم پهلوان نجف ماهر بود ، نامبرده در شیراز به دنیا آمد و از جوانی شروع به ورزش کشتی گیری نمود .