رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور-اصفهان:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور-اصفهان:

مجتبی مرادی به مفام پنجم رسید.
هر چهار کشتی گیر برای خوزستان امتیاز آوردند.
در پایان روز اول تیم خوزستان در جایگاه ششم قرار دارد.

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان انتخابی خوزستان -خرمشهر:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان انتخابی خوزستان -خرمشهر:

وزن کشی سه وزن دوم برگزار شد.

پیکارهای کشتی آزاد فرزندان کارکنان مناطق نفت خیز جنوب - شیراز :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد فرزندان کارکنان مناطق نفت خیز جنوب - شیراز :

نفت و گاز آغاجاری به مقام قهرمانی رسید .

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور:

اعضای تیم منتخب خوزستان معرفی شدند .

پایان مسابقات کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان - ماهشهر:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان مسابقات کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان - ماهشهر:

نفرات برتر چهار وزن دوم معرفی شدند.
اندیمشک با اقتدار قهرمان شد.

رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان - ماهشهر :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان - ماهشهر :

تفرات برتر چهار وزن اول مشخص شدند .

مسابقات انتخابی مجدد کشتی آزاد جوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات انتخابی مجدد کشتی آزاد جوانان خوزستان :

زمان و نفرات شرکت کننده در مسابقات مشخص شدند .

پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی جوانان خوزستان :

وزن کشی چهار وزن اول انجام شد.

پایان پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان انتخابی خوزستان -اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

پایان پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان انتخابی خوزستان -اهواز:

اهواز به مقام قهرمانی رسید.

رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان خوزستان - اهواز :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان خوزستان - اهواز :

فینالیستهای 5 وزن اول مشخص شدند.

رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان خوزستان - اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان خوزستان - اهواز:

وزن کشی 5 وزن اول انجام شد.

مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان خوزستان - اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان خوزستان - اهواز:

نفرات برتر پنج وزن اول مشخص شدند .

مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان خوزستان - اهواز:
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان خوزستان - اهواز:

وزن کشی 5 وزن اول امروز برگزار خواهد شد .

رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی جهان - ترکیه :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی جهان - ترکیه :

زمان وزن کشی و برگزاری مسابقات اوزان مختلف اعلام شد.

مرحله نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان کشور- شیراز:
اطلاعیه و بخشنامه

مرحله نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ منطقه ای نوجوانان کشور- شیراز:

تیم منتخب خوزستان با نفرات سرشناس خود به مسابقات اعزام خواهد شد.

پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان انتخابی خوزستان :

مسابقات در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد .

پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان لیگ منطقه ای کشور - گرگان :
اطلاعیه و بخشنامه

پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان لیگ منطقه ای کشور - گرگان :

اعلام اسامی نفرات جایگزین.

مرحله نهایی مسابقات کشتی آزاد جوانان لیگ منطقه ای کشور - ارومیه:
اطلاعیه و بخشنامه

مرحله نهایی مسابقات کشتی آزاد جوانان لیگ منطقه ای کشور - ارومیه:

اعلام اسامی تیم منتخب خوزستان .

رقابتهای کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

رقابتهای کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :

فینالیست های چهار وزن دوم مشخص شدند .

مسابقات کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :
اطلاعیه و بخشنامه

مسابقات کشتی آزاد جوانان انتخابی خوزستان :

نفرات برتر چهار وزن اول مشخص شد.