رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و انتخابی باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

اخباری از داوری کشتی استان خوزستان :
کمیته داوران

اخباری از داوری کشتی استان خوزستان :

مهدی بشیرزاده به سمینار داوران المپیکی اتحادیه جهانی کشتی دعوت شد.

بهروز هندیجانی مسابقات قهرمانی کشور را قضاوت خواهد نمود .

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای خوزستان/ اهواز:
کمیته داوران
با حضور محمدابراهیم امامی مدرس فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

با حضور محمدابراهیم امامی مدرس فدراسیون کشتی :

کلینیک کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی خوزستان برگزار شد .

رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران
به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :
کمیته داوران

به درخواست هیئت کشتی خوزستان و با موافقت فدراسیون کشتی :

کلاس کنترل و ارتقاء داوران ملی به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

رقابتهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی مجدد استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابتهای کشتی فرنگی جوانان انتخابی مجدد استان خوزستان / اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند.

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

اسامی کادر اجرایی و داوران مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان عمومی و انتخابی استان خوزستان / اهواز :

اسامی کادر اجرایی و داوران مسابقات اعلام شد.

رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های لیگ متمرکز کشتی آزاد نوجوانان باشگاههای خوزستان / اهواز :

داوران و کادر اجرایی مسابقات معرفی شدند.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی ( اوپن) استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی فرنگی جوانان عمومی ( اوپن) استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی آزاد جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز:

اسامی کادر اجرایی و داوران مسابقات اعلام شد.

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز:
کمیته داوران

رقابت های مرحله برگشت و نهایی لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای خوزستان / اهواز:

اسامی کادر اجرایی و داوران مسابقات اعلام شد.

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :
کمیته داوران

با اعلام هیئت کشتی استان خوزستان :

کلاس استاژ ( درجه 3 ) داوری برگزار خواهد شد.

رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی آزاد جوانان و انتخابی مجدد استعدادهای برتر نونهالان خوزستان :
کمیته داوران
رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله رفت لیگ متمرکز کشتی فرنگی جوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :
کمیته داوران

رقابت های کشتی آلیش آزاد و کلاسیک انتخابی استان خوزستان / اهواز :

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شد.

رقابت های مرحله رفت کشتی آزاد و فرنگی لیگ منطقه هفت نوجوانان باشگاههای کشور/ اهواز :
کمیته داوران

رقابت های مرحله رفت کشتی آزاد و فرنگی لیگ منطقه هفت نوجوانان باشگاههای کشور/ اهواز :

اعضای کادر اجرایی و داوران معرفی شده از سوی فدراسیون و هیئت کشتی خوزستان معرفی شدند.

به همت رئیس هیئت کشتی خوزستان :
کمیته داوران

به همت رئیس هیئت کشتی خوزستان :

از مهدی بشیرزاده داور المپیکی و درجه یک S بین المللی استان خوزستان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان تقدیر به عمل آمد .